Emu Chick owned by Allen & Myra Charleston of Trezevant, TN